Beleidsplan

Stichting Steun is opgericht in 2013 om ondersteuning te bieden bij activiteiten, die mensen met een beperking niet zelfstandig kunnen ondernemen. Zo maken we deze activiteiten mogelijk tegen zo laag mogelijke kosten voor de betrokkenen.

De oprichters van de stichting zijn al jaren als vrijwilliger actief in dit opzicht. Ze worden regelmatig geconfronteerd met het probleem dat de begeleidingskosten de kosten van de activiteiten voor de doelgroep fors verhogen. Ondanks het feit dat de stichting alleen maar met vrijwilligers werkt. Bij een begeleiding van 1 op 3 gemiddeld gaat het al gauw om 30% verhoging van de kosten. Enerzijds is de organisatie en ondersteuning van vrijwilligers niet optimaal geregeld door versnippering van goedbedoelde initiatieven. Anderzijds wordt slechts mondjesmaat op systematische wijze geprobeerd met de werving van schenkingen en sponsorgelden de met deze ondersteuning gepaard gaande kosten van onze vrijwilligers te dekken. Hierdoor komen de kosten bij de weinig draagkrachtige doelgroep terecht. De vrijwilligers zetten hun vrije tijd onbaatzuchtig in, maar hoeven uiteraard niet de daarmee gepaard gaande kosten uit eigen zak te betalen. Het gaat vooral om invulling van de vrije tijd van de doelgroep. De zorgorganisaties mogen hiervoor geen uren meer vrij maken, waardoor de doelgroep steeds verder geïsoleerd dreigt te raken.

Samenvattend wil de Stichting Steun op systematische wijze de werving en inzet van vrijwilligers organiseren, gericht de expertise en kennis van de vrijwilligers vergroten en verdiepen en de kosten  dekken door het werven van schenkingen en sponsorgelden.

In eerste instantie richt de Stichting zich op mensen met een verstandelijke beperking. Ten eerste omdat deze groep veel activiteiten niet zonder begeleiding kan uitvoeren en ten tweede om de aandacht niet te versnipperen over te veel verschillende groepen. We kijken nadrukkelijk op welke manier het mogelijk is om de kosten voor de deelnemers uit de doelgroep te verminderen. Het gaat hier om kosten die de normaal functionerende burger niet zou hebben en dus niet om de kosten van de activiteiten zelf.

Cruciaal bij het ondersteunen van mensen met een beperking is de inzet van vrijwilligers. In de eerste plaats zullen de nodige vrijwilligers worden geworven door contacten te leggen met reeds bekende vrijwilligers en deze in een adequate database te registreren met alle benodigde details over kunde, vaardigheden en gewenste activiteiten. Via contacten met organisaties voor mensen met een verstandelijke beperking zal worden nagegaan welke mensen er nog meer werkzaam zijn op het doelgebied, om deze vervolgens te benaderen. Tenslotte zal indien nodig via de vrijwilligersgroep of via lokale media naar nieuwe vrijwilligers worden gezocht.

De Stichting zal de vrijwilligers met raad en daad bijstaan door gebruik te maken van de ervaring van het aanwezige potentieel. Er zal naar gestreefd worden om ten minste eenmaal per jaar tijdens een vrijwilligersvergadering een externe deskundige een aspect van het werk te laten toelichten en bediscussiëren. Ook zullen schema’s, werkwijze en gedragsuitgangspunten worden geformuleerd. In samenspraak met de vrijwilligers zal vooral naar activiteiten worden gekeken die een zinvolle, prettige en actieve invulling van de vrije tijd van de doelgroep mogelijk maken. Te denken valt hierbij aan sport, dagtochten, korte vakanties, wandelen, koken, toneel- en museumbezoek, voorbereiding van feestdagen.