Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING

Stichting Steun Gehandicapten Zuid-Oost Nederland (hierna “Stichting Steun”), gevestigd aan Korverstraat 10, 5961 KL Horst, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

http://stichting-steun.nl

Stichting Steun Gehandicapten Zuid-Oost Nederland,

Korverstraat 10

5961 KL Horst

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Steun verwerkt je persoonsgegevens omdat je vrijwilliger bij ons bent, omdat je lid bent van onze vriendenkring en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Bankrekeningnummer
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld op het inschrijfformulier, in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Steun verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou.

Wij verwerken geen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar). Als je er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via stichting-steun@hotmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting Steun verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Vrijwilligers:

 • Voor het toesturen van de nieuwsbrief en inschrijfformulieren van organisaties die ons hebben benaderd om gebruikt te mogen maken van onze vrijwilligers
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten

Leden van de Vriendenkring van de Stichting Steun

 • Voor het toesturen van de nieuwsbrief van organisaties die ons hebben benaderd om gebruikt te mogen maken van onze vrijwilligers
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten
 • Afhandelen van jouw betaling

Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting Steun neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld eenmedewerker van Stichting Steun) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting Steun bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld, dan wel op grond van de wet is vereist.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:

De gegevens worden bewaard zolang je als vrijwillger actief bent. Indien je hebt aangegeven niet meer als vrijwilliger actief te willen zijn, zullen jouw gegevens nog maximaal 1 jaar worden bewaard.

De gegevens van de leden van de Vriendenkring van de Stichting Steun zullen worden bewaard zolang je lid bent van de Vriendenkring van de Stichting Steun. Indien je je lidmaatschap van de Vriendenkring van de Stichting Steun hebt beëindigd zullen je gegevens nog maximaal 1 jaar worden bewaard.

In de financiële administratie worden de gegevens voor minimaal 7 jaar bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Steun verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Stichting Steun blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting Steun gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stichting Steun en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar stichting-steun@hotmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Stichting Steun wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Steun neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via stichting-steun@hotmail.com.

Heb je nog vragen

Als je nog vragen of opmerkingen hebt over onze privacyverklaring, neem dan contact met ons op via stichting-steun@hotmail.com.