Vrijwilligers protocol

Protocol vrijwilligers Stichting Steun Gehandicapten Zuid-Oost Nederland

Inleiding

De vrijwilligers die zijn aangesloten bij de Stichting Steun Gehandicapten Zuid-Oost Nederland (verder ‘’Stichting Steun’’) worden door de Stichting Steun ingezet voor het begeleiden van activiteiten van mensen met een verstandelijke beperking (verder “de Deelnemers”) in Zuidoost Nederland. De activiteiten bestaan uit dagtochten, wandeltochten en vakanties in Nederland en het buitenland. De activiteiten worden niet georganiseerd door de Stichting Steun, maar door andere organisaties.

Toelating

Na aanmelding bij de Stichting Steun, wordt namens het bestuur van de Stichting een gesprek belegd met de kandidaat-vrijwilliger. In het gesprek wordt van de kant van het bestuur inzicht geboden in de activiteiten waarbij de vrijwilligers van de Stichting Steun worden ingezet en kan de kandidaat-vrijwilliger aangegeven waarnaar de belangstelling in het bijzonder uitgaat. Daarbij wordt  een beeld gevormd van de ervaringen die de kandidaat-vrijwilliger op verschillende raakvlakken heeft met de activiteiten waarvoor de vrijwilligers van de Stichting Steun worden ingezet. Over de toelating van een vrijwilliger beslist het bestuur. Het bestuur kan overlegging van een verklaring van goed gedrag (VOG) vragen.

Na toelating zal de vrijwilliger worden opgenomen in de registratie en administratie van de Stichting Steun.

Gedragingen

Van elke vrijwilliger welke namens de Stichting Steun bij activiteiten wordt ingezet, wordt onder alle omstandigheden verwacht dat hij/zij zich op verantwoorde wijze ten opzichte van personen of een groep  zal gedragen met in achtneming van zedelijke normen. De vrijwilliger onthoudt zich van handelingen die in strijd zijn met wet of regelgeving.

Omschrijving seksueel grensoverschrijdend gedrag met Deelnemers en sanctiebeleid 

1. Onder seksueel grensoverschrijdend gedrag met Deelnemers verstaan wij: Elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non-verbale of fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk, die door de persoon die het ondergaat als ongewenst of gedwongen wordt ervaren en / of plaatsvindt binnen een ongelijke machtsverhouding (vrijwilliger-deelnemer) en / of andere handelingen of gedragingen die strafbaar zijn.

2. Gedragingen die volgens de bovenstaande omschrijving vallen onder seksueel grensoverschrijdend gedrag met Deelnemers, kunnen worden gesanctioneerd door het bestuur waarbij hoor en wederhoor zal plaatsvinden. De sancties bestaan uit het voor korte of langere tijd uitsluiten van vrijwilligerswerk met Deelnemers en door persoonsgegevens in een register op te nemen.

3. Seksueel grensoverschrijdende gedragingen met Deelnemers waarvan het bestuur oordeelt dat deze vallen onder het Wetboek van Strafrecht, zullen bij politie/justitie worden gemeld.

Meldingsplicht

Elke vrijwilliger is verplicht aan het bestuur of een van de leden van het bestuur onregelmatigheden, die zich tijdens het vrijwilligerswerk voordoen, te melden. Het bestuur kan ervoor kiezen om één of meerdere vertrouwenspersonen aan te wijzen. Indien het bestuur besluit tot de aanwijzing van een vertrouwenspersoon zal zij dit aan de vrijwilligers kenbaar maken. In dat geval kunnen de vrijwilligers onregelmatigheden ook melden bij (een van) de door het bestuur aangewezen vertrouwenspersonen.

Vergoeding kosten

1. De vrijwilliger heeft recht op een kostendekkende onkostenvergoeding. Om voor vergoeding in aanmerking te komen verstrekt de vrijwilliger aan de penningmeester van de Stichting Steun een opgave onder bijvoeging van betalingsbewijzen. Het bestuur kan beslissen daarvoor een speciaal formulier te gebruiken.

2. Onkosten worden alleen vergoed indien aannemelijk is dat de kosten zijn gemaakt in het belang van de voorbereiding en uitvoerig van activiteiten van de Stichting Steun.

3. Indien geen betalingsbewijzen kunnen worden verstrekt zullen geen onkosten worden voorgoed. In uitzonderlijke gevallen kan het bestuur besluiten dat de onkosten worden vergoed indien geen betalingsbewijzen kunnen worden verstrekt.

4. Het bestuur kan voor bepaalde activiteiten voor die vergoeding gemakshalve een vast bedrag hanteren.

5. Indien de vrijwilligers onkosten maakt in het belang van de voorbereiding en de uitvoering van activiteiten waarvoor de vrijwilliger door de Stichting Steun is ingezet bij een andere organisatie, dient de vrijwilliger deze kosten rechtstreeks bij deze organisatie te declareren. De onkostenvergoedingsregeling van de betreffende organisatie is in dat geval van toepassing.

Tot slot

Het bestuur is verantwoordelijk voor het naleven van de verplichtingen die voortvloeien uit dit protocol. Over zaken waarin dit protocol niet voorziet beslist het bestuur.

Dit protocol is op 16 februari 2016 vastgesteld door het bestuur van de Stichting Steun voor gehandicapten in Noord Limburg.